Yarn

Chúng tôi cũng có nhà kho được sử dụng để bán lẻ với khoảng 20 container trong kho; chúng tôi làm việc như một nhà cung cấp hàng dự trữ cho các nhà máy của chúng tôi ở các số lượng chính như sợi dệt kim nhỏ gọn tuổi 30, 36 và 40. Các đơn đặt hàng trực tiếp có thể chiếm số lượng chủ yếu đối với sợi dệt kim từ 20 - 50 giây, sợi dệt từ 21 - 80 và sợi OE trong khoảng 7 - 32 giây.